Счетоводна къща Славови Консулт

За нас

Счетоводна къща „Славови Консулт“ предлага професионални счетоводни услуги и консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурително законодателство. При нас всеки клиент, независимо от мащаба на бизнеса си, се чувства комфортно.

Нашият опит е в сферата на:

 • Търговия – магазини и складове за хранителни, строителни, промишлени и др.стоки, аптеки, автокъщи
 • Услуги
 • Заведения
 • Хотелиерство
 • Строителство
 • Селско стопанство – животновъдство и растениевъдство
 • Производство

Счетоводна къща Славови Консулт ООД предлага следните услуги:

Абонаментни услуги:

Счетоводство:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи в реално време
 • Съставяне на вторични счетоводни документи и регистри
 • Текущо начисляване и изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
 • Обработка на складово стопанство и производствена дейност
 • Изготвяне на справки, декларации, заявления и други за представяне в НАП, НОИ, НСС
 • Изготвяне на междинни /периодични/ финансови отчети
 • Изготвяне на анализ за финансовото състояние на фирмата два пъти годишно /към 31.05 и 30.09/
 • Годишно счетоводно приключване, включващо изготвяне на годишна данъчна декларация, годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет.
 • Представителство и защита пред НАП и НОИ

  ТРЗ и личен състав:

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение
 • Попълване на трудови книжки и издаване на документи, удостоверяващи осигурителен стаж
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки изплатени хонорари по граждански договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, удостоверения, заповеди за отпуск
 • Изчисляване на задълженията към НАП за осигурителни плащания и изготвяне на съответните платежни документи.
 • Обработка на болнични листи, декларации, заявления и други придружаващи ги документи и представянето им в НОИ
 • Деклариране на задължения за осигуряване и представяне на информация в персонален регистър
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки

За клиентите, с които е сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Публикуване на ГФО в Търговски регистър
 • Попълване и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и привеждане дейността на фирмата в съответствие със ЗЗБУТ и изискванията на Инспекцията по труда
 • Попълване и подаване на Заявление за администратор на лични данни
 • Попълване и подаване на искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 от ДОПК, копия на документи от НАП
 • Попълване и подаване на декларации, заявления и други по ЗМДТ
 • Съдействие за банково кредитиране, изразяващо се в проучване на условията за предлаганите продукти в предпочитани от клиента банки
 • Деклариране на заеми пред БНБ

За фирми и физически лица, с които няма подписан договор за абонаментно счетоводно обслужване предлагаме следните еднократни услуги:

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации, годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет, както и подаването им в съответните институции
 • Годишно счетоводно приключване
 • Попълване на осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж на самоосигурени лица
 • Консултации в областта на счетоводството, данъчното, осигурителното и трудово законодателство
 • Финансов анализ за отчетни периоди по желание на клиента. Анализът представя развитието и тенденциите в дейността на фирмата.